Тръжна документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движима вещ - частна собственост: Машина за разпръскване «AGREX XPL 1500» с peг. №ВН 01871А

Обявление

Заповед за откриване на процедура

Заявление за оглед

Заявление за участие

Молба за възстановяване на депозит

Декларация за приемане условията на договора

Проект на Договор

Тръжна документация