Тръжна документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движима вещ - частна собственост: Машина за метене на улици «Шмид Суинго» серия 1700013 per. №S677 AAV - Румъния

Обявление

Заповед за откриване на процедура

Заявление за оглед

Заявление за участие

Молба за възстановяване на депозит

Декларация за приемане условията на договора

Проект на Договор

Тръжна документация

Протокол от дейност