Тръжна документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движима вещ - частна собственост:лек автомобил «Нисан Навара» с per. №ВН 1712 ВХ, собственост на „Дунав мост Видин-Калафат” АД

Обявление

Заповед за откриване на процедура

Заявление за оглед

Заявление за участие

Молба за възстановяване на депозит

Декларация за приемане условията на договора

Проект на Договор

Тръжна документация