Обявление на основание раздел V от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала

Обявление