Дунав мост Видин - Калафат има ключово значение не само за бъдещето развитие на паневропейски транспортен коридор IV, но и за цялата югоизточна транспортна ос на Европа и на транс европейската транспортна мрежа с възможностите, които ще се открият за комбиниран транспорт и за прехвърляне на определени обеми трафик от шосе на железница.

С изграждането на новата инфраструктура се постига съществено отваряне на транспортната мрежа на България и интегрирането и с европейските трапспортни мрежи, заедно с повишаване качеството на транспортното обслужване като цяло - това ще доведе до повишаване на конкурентноспособността на българската икономика. Въздействието на изграждането на моста при Видин-Калафат върху регионалното развитие се чувства още по време на строителните работи, като средно за периода са създадени около 980 работни места, а от началото на работите до въвеждането на моста в експлоатация в местната и регионална икономика пряко са вляти около 60 млн. евро.

Проектът от българска страна обхваща следните договори:
Договор 1: Проектиране и строителство на комбиниран (пътен и железопътен) мост с четири пътниленти, една железопътна линия, велосипедна алея и две пешеходни алеи.

Договор 2: Строителство на прилежащата пътна и железопътна инфраструктура, което обхваща: изграждането на нова товарна жп гара и 7 км нова жп линия, реконструкция на съществуващата пътническа жп гара и строителство на 7 пътни възела на две нива.

От румънска страна в проекта са включени: Изграждане на 5 км нова жп линия, 5 км първокласен автомобилен път и терминален пункт за общ граничен контрол и таксуване на автомобилния транспорт.

С безвъзмездното финансиране от AFD (Френската агенция за развитие) през 2001-2002 година са извършени предварителни икономически, финансови и социални анализи на изграждането на нов мост, които са изпълнени от ВСЕОМ („Би Си И О Ем"), заедно с българските фирми „ИТК" и „Пътинвестинженеринг" и румънската фирма IPTANA. Това включва и Актуализиране на индикативната цена на проекта за втори мост в българския участък на Дунав и на подпроектите за избрания вариант на местоположение на моста.

С бeзвъзмездно финансиране от KfW (Германската Кредитна институция за възстановяване) през 2001 година са извършени предварителни геоложки и хидротехнически проучвания в зоната на избрания вариант, на местоположение (км 796), които са изпълнени от немската фирма RRI („Райн Рур Инженьоргезелшафт"), заедно с българската фирма „ГЮС" и румънската фирма IPTANA („Иптана"). Тези проучвания потвърдиха правилността на избраното място, като осигуряват необходимите топографски и геоложки данни за изготвяне на предварителните проекти.

През периода 2001-2003 година са извършени предварителни проучвания, както и оценка на въздействието върху околната среда и водите (ОВОС), от фирма ERM LAHMEYER International („И Ар Ем Ламайер Интърнешънал"), заедно с българските фирми „ИРИН" и „Геомарин" и румънската фирма AGRARO CONSULT („Аграро Консулт"). След публични обсъждания във Видин и Калафат, докладът за ОВОС окончателно е одобрен и приет в края на 2004 година.

С безвъзмездното финансиране от програмата ИСПА на ЕС от началото на 2003 година британско-испанският консорциум Scot Wilson Holding/Iberinsa/Flint&Neill Partership („Скот Уилсън Холдинг"/"Иберинса"/"Флинт" &Нийл Партнършип") е назначен като международен консултант по инженеринг и управление (МКИУ) към Министерство на транспорта, за да подготви идеен проект за моста в три варианта, Технически проект за прилежащата пътна и железопътна инфраструктура от българска страна и тръжни документи за избор на изпълнители и консултанти, съгласно условията и процедурите на Европейската комисия. През периода на строителството МКИУ, чрез постоянен съветник на място, ще оказва съдействие на Звеното за изпълнение и управление на проекта.

Бюджетът на проекта от българска страна е 225,806,452 евро, осигурени от следните източници:

Безвъзмездна помощ от ИСПА на ЕС 70 000 000 евро
Европейска инвестиционна банка (EIB) 70 000 000 евро
Безвъзмездна помощ от AFD 5 000 000 евро
Федерална Република Германия чрез KfW 20 045 167 евро
Финансиране от държавния бюджет на Република България 60 761 285 евро

 

Бюджетът на проекта от румънска страна е 48 млн. евро, включващ безвъзмездна помощ от програма ИСПА на ЕС и финансиране от държавния бюджет на Румъния.

Чрез международни тръжни процедури на 30.01.2007 година испанската фирма FCC („Еф Си Си") е назначена за Изпълнител по условията на ФИДИК на проектирането и строителството на основния мост, а френско-британският консорциум Ingerop/High-Point Rendel („Инжероп/Хай-пойнт Рендел") е назначен за Инженер по условията на ФИДИК, който да изпълнява контрол на проектирането и надзор над строителството. На 26.10.2007г. FСС бе назначена за Изпълнител по Договор 3, с Инженер по надзора Ingerop/High-Point Rendel/Salfo ( „Инжероп/Хай-пойнт Рендел/Салфо")