Тръжна документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движима вещ - частна собственост: Машина за разпръскване «AGREX XPL 1500» с peг. №ВН 01871А

02.06.2020 г.