0005
Номер в РОП04604-2015-0001    Решение    Обявление
Заглавие Доставка на елeктрическа енергия за нуждите на “Дунав мост Видин- Калафат”АД от лицензиран търговец по свободно договорени цени
СтатусВъзложена
Поръчка / ПрограмаОбществени поръчки по реда на глава осма "а" от ЗОП
Дата на стартиране на поръчката13.07.2015 г.
Документация

Договор
/04.12.2015
Документи по изпълнение
    Гаранция за изпълнение

      Към всички поръчки