Протокол от дейността на Комисия, назначена със Заповед № 306/04.10.2017 г.

 Протокол от дейността на Комисия, назначена със Заповед № 306/04.10.2017 г. на Изпълнителния директор на „Дунав мост Видин- Калафат" АД за разглеждане и оценка на оферти по реда на глава „Двадесет и шеста" от Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на поръчка с предмет : „Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин- Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2017 - 2018 година"