ПРОТОКОЛ ОТ 10.10.2014 – 15.10.2014Г.

ПРОТОКОЛ ОТ 10.10.2014 - 15.10.2014Г. ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИ ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А" ОТ ЗОП ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С НАИМЕНОВАНИЕ: „ЦЕЛОГОДИШНО ПОДДЪРЖАНЕ (ТЕКУЩО, ЗИМНО И ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА ДУНАВ МОСТ ВИДИН - КАЛАФАТ И ПРИЛЕЖАЩАТА МУ ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ОПЕРАТИВНИЯ СЕЗОН 2014 - 2015 ГОДИНА", С ВЪЗЛОЖИТЕЛ „ДУНАВ МОСТ ВИДИН - КАЛАФАТ"АД