Застраховане на имуществените интереси, персонала и отговорностите към трети лица на „Дунав мост Видин 9 Калафат”АД

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 69 а, ал.3 от ЗОП

Отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници по ОП с предмет: „ Застраховане на имуществените интереси, персонала и отговорностите към трети лица на „Дунав мост Видин 9 Калафат"АД