"Целогодишен превоз на служители на Дунав мост Видин- Калафат АД по предварително определен маршрут през 2015 година".

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 101 Б, АЛ. 3 ОТ ЗОП ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ за публикуване на публична покана , за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по правилата на глава „Осем" А от ЗОП с предмет: "Целогодишен превоз на служители на Дунав мост Видин- Калафат АД по предварително определен маршрут през 2015 година".