„Доставка чрез покупка на трактор и специализиран инвентар към него за нуждите на „Дунав мост Видин - Калафат" АД - клон Калафат"

ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ
Съобщение по чл. 101 б, ал.3 от ЗОП , за публикуване в портала на обществените поръчки и на интернет страницата ни публична покана, за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка чрез покупка на трактор и специализиран инвентар към него за нуждите на „Дунав мост Видин - Калафат" АД - клон Калафат"