„Застраховане на имуществените интереси, персонала и отговорностите към трети лица на „Дунав мост Видин - Калафат" АД

РЕШЕНИЕ № 19 от 01.12.2014 за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Застраховане на имуществените интереси, персонала и отговорностите към трети лица на „Дунав мост Видин - Калафат" АД