СЪОБЩЕНИЕ по чл. 101 б, ал. 3 от ЗОП ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 101 б, ал. 3 от ЗОП ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ