Отговор на поставени въпроси във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на електрическа енергия за нуждите та "Дунав мост Видин - Калафат" АД от лицензиран търговец по свободно договорени цени" на основание чл. 29 от ЗОП

Публикуван е отговор на поставени въпроси във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на електрическа енергия за нуждите та "Дунав мост Видин - Калафат" АД от лицензиран търговец по свободно договорени цени" на основание чл. 29 от ЗОП