Протокол от 23.09.2015 от работата на комисия по разглеждане на документи в плик №1 за участие в открита процедура по ЗОП за съответствие с критериите за подбор

Протокол от 23.09.2015 от работата на комисия по разглеждане на документи в плик №1 за участие в открита процедура по ЗОП за съответствие с критериите за подбор.